Архіви

 • Філологія та цифрові технології
  № 34 (2022)

  Студії виконано в руслі новітніх методологій. Окремим розділом представлено розвідки, присвячені впровадженню цифрових технологій у викладання філологічних дисциплін. Традиційні рубрики журналу містять статті теоретичного та історико-літературного характеру.

  Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.

 • Леся Українка: особистість, нація, світ
  № 33 (2022)

  Випуск присвячено 150-річчю від дня народження Лесі Українки. Розвідки містять осмислення творчості письменниці, представника родини Юрія Косача і сучасника та товариша Агатангела Кримського, також ювіляра. Окремі розділи становлять дослідження художніх текстів, зреалізованих у різних науково-методологічних напрямах. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.

 • Леся Українка: особистість, нація, світ
  № 32 (2021)

  Випуск присвячено 150-річчю від дня народження Лесі Українки. Вміщені розвідки
  висвітлюють питання драматургії та поезії, маловідомі моменти біографії, осмислення й
  популяризацію творчості.
  Для широкого кола філологів і шанувальників Лесі Українки.

 • Проблеми інтерпретації тексту
  № 31 (2021)

  Студії виконано в руслі новітніх літературознавчих і лінгвістичних теорій інтерпретації тексту.
  Представлено теоретичний аспект проблеми та інваріантні моделі аналізу художніх творів крізь призму змін наукових парадигм, а також розгляд наукових текстів та інтрернет-контенту.


  Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.

 • Cover image

  Науково-методичні здобутки волинської філології
  № 30 (2020)

  Збірник містить розвідки науковців – представників волинської філологічної школи,
  випускників університету. Студії виконано в методичному руслі з урахуванням новітніх мовознавчих і літературознавчих теорій.


  Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.

 • Українська мова в сучасному науковому вимірі
  № 29 (2020)

  Студії виконано в руслі новітніх лінгвістичних теорій граматики, лексикології, лексикографії,
  діалектології. Досліджено функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм, з’ясовано
  актуальні проблеми дискурсології, лінгводидактики, перекладознавства.
  Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.

 • Олена Пчілка в літературному процесі порубіжжя
  № 28 (2019)

  Видання висвітлює аспекти життя і творчості Олени Пчілки (Ольги Петрівни Косач, з дому Драгоманова, 1849–1930), а також її сучасників – представників родини Косачів, соратників, друзів – у теоретичному й історико-літературному аспектах. Деякі документальні матеріали публікуються вперше.
  Збірник адресований широкому колу філологів.

 • Полоністичні студії
  № 27 (2019)

  Видання висвітлює різнобічну рецепцію польської словесності українськими науковцями, переважно представниками волинської школи.

  Збірник адресований широкому колу філологів.

 • Леся Українка і персоналії епохи
  № 26 (2018)

  Видання висвітлює проблеми творчості Лесі Українки, а також її
  сучасників – представників родини Косачів, друзів – у теоретичному й історико-
  літературному аспектах.
  Збірник адресований широкому колу філологів.

 • Література non-fiction
  № 25 (2018)

  Видання висвітлює проблеми літератури non-fiction у теоретичному й історико-
  літературному аспектах. Представлено дослідження документальної основи художніх
  творів, критичних текстів. Загалом осмислено тенденції взаємодії художньої та
  документальної літератури.
  Збірник адресований широкому колу філологів.

 • Творчість Володимира Свідзинського
  № 24 (2017)

  Збірник присвячений творчості Володимира Свідзинського. Видання висвітлює
  актуальні питання поетики його поезії, мовностильових особливостей творів, містить
  архівні матеріали.
  Збірник адресований широкому колу філологів і шанувальників В. Свідзинського.

 • Літературний експресіонізм в інтермедіальному контексті
  № 23 (2017)

  Видання висвітлює проблеми літературного експресіонізму в інтермедіальному
  контексті. Уміщено статті теоретичного характеру й історико-літературного, які висвітлю-
  ють ознаки експресіоністського стилю у творчості українських і зарубіжних митців.
  Збірник адресований широкому колу філологів.

 • УНІВЕРСУМ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
  № 22 (2016)

  Видання висвітлює актуальні питання національного та світового контексту життя і творчості Лесі Українки.

  Збірник адресований широкому колу філологів і шанувальників творчості Лесі Українки.

 • ЄВГЕН СВЕРСТЮК - МИТЕЦЬ І ГРОМАДЯНИН
  № 21 (2016)

  Збірник присвячений 80-й річниці від дня народження Євгена Сверстюка. Видання висвітлює актуальні проблеми есеїстики, критики та публіцистики автора, питання поетики його поезії.

  Збірник адресований широкому колу філологів і шанувальників Є. Сверстюка.

 • АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
  № 20 (2015)

  У виданні висвітлено актуальні питання літературознавства. Книга містить варіанти аналізу та інтерпретації літературних творів у світлі сучасних методологій. Збірник адресований широкому колу філологів.

 • УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН
  № 19 (2015)

  У виданні висвітлено актуальні проблеми української усної літератури, сучасної літературної медієвістики, розглянуто основні тенденції художніх пошуків в українському письменстві ХІХ і ХХ ст., ідейно-естетичні орієнтири літератури української діаспори, твори сучасних авторів.

  Збірник адресований широкому колу філологів.

 • ТВОРЧІСТЬ Т. ШЕВЧЕНКА: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ
  № 18 (2014)

  У виданні висвітлено актуальні проблеми сучасного шевченкознавства. Зокрема розглянуто проблеми поетики, історико-літературний і фольклористичний аспекти, рецепцію творчості, питання історії шевченкознавства та ін. Окремий розділ присвячено мовознавчим дослідженням. Збірник адресований широкому колу філологів.

 • ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
  № 17 (2014)

  У виданні висвітлено актуальні проблеми сучасної лінгвостилістики. Зокрема, розглянуто окремі аспекти стилістики діалектного мовлення, специфіку функціонування онімів у семантичній структурі тексту. Висвітлено особливості жанрової парадигми сучасної української мови.

  Для фахівців-філологів та студентів

 • МОВА І ВІРШ
  № 16 (2013)

  У виданні висвітлено актуальні питання віршознавства. Книга містить спеціальний розділ «Студії одного вірша», присвячений детальному та різнобічному аналізові сонета Лесі Українки «Дихання пустині». Збірник адресований широкому колу філологів.

 • ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
  Том 15 № 15 (2013)

  У збірнику представлено праці з актуальних проблем сучасної лінгвостилістики, зокрема, проаналізовано пуліфункційний статус української мови в синхронії та діахронії, з’ясовано вияв стилістичних можливостей різних мовних одиниць у певних функційних стилях, розглянуто важливі аспекти лінгвоперсонології, а також сучасні методики викладання стилістики та культури української мови.

  Рекомендовано мовознавцям, викладачам і студентам філологічних факультетів.

 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
  Том 14 № 2 (2012)

  Видання висвітлює актуальні проблеми сучасного мовознавства, зокрема імагологічні аспекти польської, російської та української літератур у європейському контексті.

  Для спеціалістів-філологів та студентів.

 • ПОРТРЕТ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЧАСІ
  Том 13 № 1 (2012)

  Збірник наукових праць, присвячений 60-літтю кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки, містить статті про фундаторів кафедри та їх роль у становленні літературознавчої науки на Волині. У другій частині - наукові студії викладачів, членів теперішньої кафедри української літератури, які охоплюють коло проблем сучасного літературознавства й відповідають кафедральній науковій тематиці.

 • ІМАГОЛОГІЧНІ ВИМІРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  Том 12 № 2 (2011)

  Видання містить літературознавчі розвідки з проблем імагології. Уміщено теоретичні дослідження та історико-літературознавчі матеріали. Висвітлено імагологічні аспекти польської, російської та української літератур у європейському контексті.

  Для філологів.

 • ІМАГОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛЬСЬКОЇ, БІЛОРУСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ
  Том 11 № 1 (2011)

  Видання містить літературознавчі розвідки з проблем імагології. Уміщено теоретичні дослідження та історико-літературознавчі матеріали. Висвітлено імагологічні аспекти польської, російської та української літератур у європейському контексті.

  Для широкого кола філологів.

 • ЯВИЩЕ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
  Том 10 № 2 (2010)

  У виданні зібрано літературознавчі розвідки з проблем синтезу мистецтв. Уміщено теоретичні дослідження та історико-літературознавчі матеріали.

  Книга присвячена 70-річчю від дня народження професора О. О. Рисака, науковий доробок якого займає помітне місце у сучасному літературознавстві та вітчизняній теорії синтезу мистецтв зокрема.

  Збірник адресований широкому колу філологів.

1-25 з 31