Архіви

 • Проблеми інтерпретації тексту
  № 31 (2021)

  Студії виконано в руслі новітніх літературознавчих і лінгвістичних теорій інтерпретації тексту. Представлено теоретичний аспект проблеми та інваріантні моделі аналізу художніх творів крізь призму змін наукових парадигм, а також розгляд наукових текстів та інтрернет-контенту. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.
 • Cover image

  Науково-методичні здобутки волинської філології
  № 30 (2020)

  Збірник містить розвідки науковців – представників волинської філологічної школи, випускників університету. Студії виконано в методичному руслі з урахуванням новітніх мовознавчих і літературознавчих теорій. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.
 • Українська мова в сучасному науковому вимірі
  № 29 (2020)

  Студії виконано в руслі новітніх лінгвістичних теорій граматики, лексикології, лексикографії,діалектології. Досліджено функційний аспект мови крізь призму змін наукових парадигм, з’ясованоактуальні проблеми дискурсології, лінгводидактики, перекладознавства.Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей.
 • Олена Пчілка в літературному процесі порубіжжя
  № 28 (2019)

  Видання висвітлює аспекти життя і творчості Олени Пчілки (Ольги Петрівни Косач, з дому Драгоманова, 1849–1930), а також її сучасників – представників родини Косачів, соратників, друзів – у теоретичному й історико-літературному аспектах. Деякі документальні матеріали публікуються вперше.Збірник адресований широкому колу філологів.
 • Полоністичні студії
  № 27 (2019)

  Видання висвітлює різнобічну рецепцію польської словесності українськими науковцями, переважно представниками волинської школи. Збірник адресований широкому колу філологів.
 • Леся Українка і персоналії епохи
  № 26 (2018)

  Видання висвітлює проблеми творчості Лесі Українки, а також її сучасників – представників родини Косачів, друзів – у теоретичному й історико-літературному аспектах. Збірник адресований широкому колу філологів.
 • Література non-fiction
  № 25 (2018)

  Видання висвітлює проблеми літератури non-fiction у теоретичному й історико-літературному аспектах. Представлено дослідження документальної основи художніх творів, критичних текстів. Загалом осмислено тенденції взаємодії художньої та документальної літератури. Збірник адресований широкому колу філологів.
 • Творчість Володимира Свідзинського
  № 24 (2017)

  Збірник присвячений творчості Володимира Свідзинського. Видання висвітлюєактуальні питання поетики його поезії, мовностильових особливостей творів, міститьархівні матеріали. Збірник адресований широкому колу філологів і шанувальників В. Свідзинського.
 • Літературний експресіонізм в інтермедіальному контексті
  № 23 (2017)

  Видання висвітлює проблеми літературного експресіонізму в інтермедіальному контексті. Уміщено статті теоретичного характеру й історико-літературного, які висвітлю-ють ознаки експресіоністського стилю у творчості українських і зарубіжних митців. Збірник адресований широкому колу філологів.
 • УНІВЕРСУМ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
  № 22 (2016)

  Видання висвітлює актуальні питання національного та світового контексту життя і творчості Лесі Українки. Збірник адресований широкому колу філологів і шанувальників творчості Лесі Українки.
 • ЄВГЕН СВЕРСТЮК - МИТЕЦЬ І ГРОМАДЯНИН
  № 21 (2016)

  Збірник присвячений 80-й річниці від дня народження Євгена Сверстюка. Видання висвітлює актуальні проблеми есеїстики, критики та публіцистики автора, питання поетики його поезії. Збірник адресований широкому колу філологів і шанувальників Є. Сверстюка.
 • АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ
  № 20 (2015)

  У виданні висвітлено актуальні питання літературознавства. Книга містить варіанти аналізу та інтерпретації літературних творів у світлі сучасних методологій. Збірник адресований широкому колу філологів.
 • УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН
  № 19 (2015)

  У виданні висвітлено актуальні проблеми української усної літератури, сучасної літературної медієвістики, розглянуто основні тенденції художніх пошуків в українському письменстві ХІХ і ХХ ст., ідейно-естетичні орієнтири літератури української діаспори, твори сучасних авторів. Збірник адресований широкому колу філологів.
 • ТВОРЧІСТЬ Т. ШЕВЧЕНКА: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ
  № 18 (2014)

  У виданні висвітлено актуальні проблеми сучасного шевченкознавства. Зокрема розглянуто проблеми поетики, історико-літературний і фольклористичний аспекти, рецепцію творчості, питання історії шевченкознавства та ін. Окремий розділ присвячено мовознавчим дослідженням. Збірник адресований широкому колу філологів.
 • ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
  № 17 (2014)

  У виданні висвітлено актуальні проблеми сучасної лінгвостилістики. Зокрема, розглянуто окремі аспекти стилістики діалектного мовлення, специфіку функціонування онімів у семантичній структурі тексту. Висвітлено особливості жанрової парадигми сучасної української мови. Для фахівців-філологів та студентів
 • МОВА І ВІРШ
  № 16 (2013)

  У виданні висвітлено актуальні питання віршознавства. Книга містить спеціальний розділ «Студії одного вірша», присвячений детальному та різнобічному аналізові сонета Лесі Українки «Дихання пустині». Збірник адресований широкому колу філологів.
 • ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ХХІ СТОЛІТТЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
  Том 15 № 15 (2013)

  У збірнику представлено праці з актуальних проблем сучасної лінгвостилістики, зокрема, проаналізовано пуліфункційний статус української мови в синхронії та діахронії, з’ясовано вияв стилістичних можливостей різних мовних одиниць у певних функційних стилях, розглянуто важливі аспекти лінгвоперсонології, а також сучасні методики викладання стилістики та культури української мови. Рекомендовано мовознавцям, викладачам і студентам філологічних факультетів.
 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
  Том 14 № 2 (2012)

  Видання висвітлює актуальні проблеми сучасного мовознавства, зокрема імагологічні аспекти польської, російської та української літератур у європейському контексті. Для спеціалістів-філологів та студентів.
 • ПОРТРЕТ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЧАСІ
  Том 13 № 1 (2012)

  Збірник наукових праць, присвячений 60-літтю кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки, містить статті про фундаторів кафедри та їх роль у становленні літературознавчої науки на Волині. У другій частині - наукові студії викладачів, членів теперішньої кафедри української літератури, які охоплюють коло проблем сучасного літературознавства й відповідають кафедральній науковій тематиці.
 • ІМАГОЛОГІЧНІ ВИМІРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  Том 12 № 2 (2011)

  Видання містить літературознавчі розвідки з проблем імагології. Уміщено теоретичні дослідження та історико-літературознавчі матеріали. Висвітлено імагологічні аспекти польської, російської та української літератур у європейському контексті. Для філологів.
 • ІМАГОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛЬСЬКОЇ, БІЛОРУСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ
  Том 11 № 1 (2011)

  Видання містить літературознавчі розвідки з проблем імагології. Уміщено теоретичні дослідження та історико-літературознавчі матеріали. Висвітлено імагологічні аспекти польської, російської та української літератур у європейському контексті. Для широкого кола філологів.
 • ЯВИЩЕ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
  Том 10 № 2 (2010)

  У виданні зібрано літературознавчі розвідки з проблем синтезу мистецтв. Уміщено теоретичні дослідження та історико-літературознавчі матеріали. Книга присвячена 70-річчю від дня народження професора О. О. Рисака, науковий доробок якого займає помітне місце у сучасному літературознавстві та вітчизняній теорії синтезу мистецтв зокрема. Збірник адресований широкому колу філологів.
 • Леся Українка та зарубіжні письменники
  Том 8 № 2 (2009)

  Видання висвітлює акутальні питання світового контексту життя і творчості Лесі Українки. Книга містить літературознавчі розвідки і статті з проблем перекладознавства, здійснені в руслі компаративістської методології. Збірник адресований широку колу філологів та шанувальників творчості Лесі Українки.
 • ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКОГО МИСЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ Й ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ВИМІРИ
  Том 7 № 1 (2009)

   Статті збірника розкривають інтертекстуальні можливості художнього твору. Уміщено розвідки, присвячені різним національним літературам, а також порівняльні студії. Для широкого кола філологів.   
1-25 з 28