Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Структура статті повинна містити:

УДК

Ім’я та прізвище автора.

Назва статті.

Анотація українською мовою (мінімум 250 знаків).

Ключові слова (словосполучення вважається одним елементом) – від 5 до 10 – українською мовою.

 

Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

·        постановка наукової проблеми та її значення;

·        аналіз останніх досліджень і публікацій;

·        мета й завдання статті;

·        виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

·        висновки та перспективи подальшого дослідження.

Усі перелічені елементи повинні бути представлені в тексті, але графічно виділяти їх не потрібно.

 

Література.

References.

Анотації розширені (мінімум 900 знаків) російською та англійською мовами.

Ключові слова (словосполучення вважається одним елементом) – від 5 до 10 – російською та англійською мовами.

 

Технічні вимоги

Формат статті

А4, матеріали зберігати в режимі .doc версії Word 1997–2007 рр. чи .docx.

Поля

ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см

Шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту

14 кегль (крім УДК, імені та прізвища автора, анотацій, ключових слів, Літератури та References,

які мають розмір 12)

Міжрядковий інтервал

1,5

Вирівнювання тексту

по ширині

Абзацний відступ

1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску)

Нумерація сторінок

не нумерувати

Бібліографічні покликання

подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [1, с. 39] чи без зазначення сторінки, якщо йдеться про працю загалом [1]. Між скороченням «с.» і номером сторінки ставиться нерозривний пробіл. Покликання на кілька наукових студій потрібно оформляти так:  [4, с. 55; 10, с. 15] або так: [4; 6; 10]. Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках (Т. Шевченко). Бібліографічний список у кінці тексту

(див. Зразок оформлення статті)

Примітки

посторінкові (підрядкові примітки), виконані автоматично (нумерація посторінкова), розмір шрифту 10

Обсяг

від 8 до 12 сторінок формату А 4

 

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»). Скорочення на зразок т. д., ініціали при прізвищах (напр., І. І. Петренко), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Київ), нарощення при порядкових числівниках (на зразок 80-ті, 2-го) друкувати через нерозривний відступ

(одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

 

Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, акцентовані поняття і терміни – напівжирним курсивом (підкреслення не допускається).

 

 

Список використаних джерел кирилицею (українська, російська etc) оформляється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис.  Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» в алфавітному порядку. Праці іноземною мовою подаються в прикінцевій частині списку в алфавітному порядку відповідно.

Список літератури латиницею (References) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи порядок оригінального списку літератури. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони дублюються (з відповідними бібліографічними правками) у спискові, який готується латиницею.

Слід дотримуватися принципу максимальної стислості, опускаючи подробиці (навч. посібник, імена редакторів, перекладачів, 2-е вид., видавництво тощо).

Зазначення сторінок, тому, випуску, номера мають наводитися англійською мовою, а не транслітеруватися. Так, замість «s.» слід використовувати «p.» або «pp.» (наприклад, 123 p. або рр. 1-12), а замість «т.» (том), «вип.» (випуск) і «№» (номер) - «vol.», «issue» і «no.» відповідно.

Римські цифри (наприклад, у назвах конференцій) необхідно замінити словами або арабськими цифрами (Second або 2nd замість II).

Алгоритм опису: автор (транслітерація, вказуються всі співавтори; у випадку перекладного видання ім’я автора подається в оригінальному варіанті латиницею), назва статті (книги) в транслітерованому варіанті, переклад назви статті (книги) англійською мовою у квадратних дужках, назва джерела (транслітерація), вихідні дані (місце (місто) видання перекладається англійською), мова статті в дужках, наприклад: (in Ukrainian), (in Russian).

Назви журналів, збірників, книг, дисертацій, конференцій у латинізованій версії виділяються курсивом.

Правила транслітерації повинні відповідати наведеним у Постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р., №55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п. Для транслітерації кириличних джерел необхідно користуватися онлайн-конвертерами, обираючи стандарт «Паспортний (КМУ 2010).  Для транслітерації україномовних джерел слід перейти до: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php. Для транслітерації російськомовних джерел: http://translit.net.

У списку літератури латиницею не використовуються принципи українського стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Між блоками опису джерел латиницею знаки пунктуації проставляються в інший спосіб.

 

Оформлення списку літератури кирилицею та латиницею здійснюється за наведеними зразками

 

Книга:

Моклиця М. В. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика : [монографія] / М. В. Моклиця. – Луцьк : Ред-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. – 390 с.

Moklytsia M. V. Modernizm yak struktura: Filosofiia. Psykholohiia. Poetyka  [Modernism as a structure: Philosophy. Psychology. Poetics]. Lutsk, 2002, 390 p. (in Ukrainian).

 

Книга (кілька авторів):

Констанкевич І. М. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності [Текст] : навч. посіб. / І. М. Констанкевич, В. Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 328 с.

Konstankevych I. M., Siruk V. H. Suchasna ukrainska literatura: styli, pokolinnia, tvorchi indyvidualnosti [The modern Ukrainian literature: style, generation, creative personality]. Lutsk, 2012, 328 p. (in Ukrainian).

 

Багатотомне видання:

Білецький О. І. Зібрання праць : у 5 т. / О. І. Білецький. – К. : Наукова думка, 1965–1966.

Biletskyi O. I. Zibrannia prats [Collection of works]. Kiev, 1965–1966, vols. 1–5. (in Ukrainian).

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання:

Лавринович Л. Модуси часу у структурі ліричних творів Т. Шевченка / Лілія Лавринович // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. пр. / упоряд. Т. П. Левчук. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Вип. 16. – С. 101–112.  

Lavrynovych L. Modusy chasu u strukturi lirychnykh tvoriv T. Shevchenka [Time modi in the structure of lyrical works of T. Shevchenko]. In: Volyn filolohichna: tekst i kontekst, 2013. issue 16, pp. 101–112.(in Ukrainian).

 

Дисертація:

Головій О. М. Неореалізм як теоретико-критичний дискурс в українському та російському літературознавстві 19–20 ст. / О. М. Головій : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06. – Чернівці, 2011. – 216 с.

Holovii O. M. Neorealizm yak teoretyko-krytychnyi dyskurs v ukrainskomu ta rosiiskomu literaturoznavstvi 19–20 st. [Neo-realism as a theoretical and critical discourse in the study of Ukrainian and Russian literature during the 19th20th  centuries]. PhD dissertation (Literary theory). Chernovtsy, 2011, 216 p. (in Ukrainian).

 

Автореферат дисертації:

Кицан О. В. Взаємодія класичного й некласичного вірша у творчості Василя Голобородька : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / О. В. Кицан. – Чернівці, 2011. – 20 с.

Kytsan O. V. Vzaiemodiia klasychnoho y neklasychnoho virsha u tvorchosti Vasylia Holoborodka [Interaction of classical and non-classical verse in the work of Basil Goloborodko]. Extended abstract of PhD dissertation (Literary theory). Chernovtsy, 2011, 20 р. (in Ukrainian).

 

Тези доповідей, матеріали конференцій:

Яблонська О. «Кобзар» – книга життя Тараса Шевченка / Ольга Яблонська  // Матеріали Шевченківського Міжнародного літературного Конгресу, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (10–12 березня 2014 р., м. Київ). – Київ, 2014. – С. 5–6.

Yablonska O. «Kobzar» – knyha zhyttia Tarasa Shevchenka [«Kobzar» Taras Shevchenko’s book of life].In: Materialy Shevchenkivskoho Mizhnarodnoho literaturnoho Konhresu, prysviachenoho 200-richchiu vid dnia narodzhennia Tarasa Shevchenka[Materials Shevchenkovsky International Literary Congress, dedicated to the 200th anniversary of the birth of Taras Shevchenko]. Abstracts of Papers of the International Congress, Kiev, 2014, pр. 5–6. (in Ukrainian).

 

Електронний ресурс:

Романов С. Фредерік Шопен – Леся Українка [Електронний ресурс] / Сергій Романов// Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки. – Режим доступу : http://www.l-ukrainka.name/uk/Studies/Chopin.html

Romanov S. Frederik Shopen – Lesia Ukrainka [Frederic Chopin Les Ukrainian]. Entsyklopediia zhyttia i tvorchosti Lesi Ukrainky.Available at:  http://www.l-ukrainka.name/uk/Studies/Chopin.html. (in Ukrainian).

 

Матеріали повинні містити такі файли (названі латиницею за прізвищем автора з відповідним розширенням):

 

·        оформлену відповідно до зазначених вимог статтю (наприклад, levchuk.doc);

 

·        відомості про автора (-ів) (наприклад, levchuk_vidomosti.doc);

 

Українською та російською мовами

Ім’я, по батькові, прізвище.

E-mail автора.

Науковий ступінь, вчене звання, посада.

Повна назва (в називному відмінку) місця роботи/навчання (кафедра, відділ, університет тощо).

Адреса закладу (вулиця, будинок, індекс, місто, країна).

 

Аглійською

Ім’я, прізвище.

E-mail автора.

Повна назва (в називному відмінку) місця роботи/навчання (кафедра, відділ, університет тощо).

Адреса закладу (вулиця, будинок, індекс, місто, країна).

 

·        скановану рецензію-рекомендацію доктора чи кандидата наук, завірену печаткою установи, в якій він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня) (наприклад, levchuk.rez.doc);

 

·        скановану копію платіжного документа.

 

З усіх питань щодо публікації статей звертатися на адресу: terezalevchuk@ukr.net

 

 

 

Вимоги до подання

Усі подані матеріали повинні відповідати наступним вимогам.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.