Авторам

Cтаття повинна містити такі елементи:

 • УДК
 • Ім’я та прізвище автора
 • Назва статті
 • Анотація українською мовою (мінімум 1800 знаків)
 • Ключові слова (словосполучення вважається одним елементом) – від 5 до 10 – українською мовою.

 Текст наукової статті повинен містити такі структурні блоки:

 • постановка наукової проблеми та її значення;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • мета й завдання статті;
 • виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
 • висновки та перспективи дослідження.

Усі перелічені компоненти повинні бути представлені в тексті, але графічно виділяти їх не потрібно.

 Література.

References.

Анотація розширена (мінімум 1800 знаків) англійською мовою.

Ключові слова (словосполучення вважається одним елементом) – від 5 до 10 – англійською мовою.

Формат статті
А4, матеріали зберігати в режимі .doc версії Word 1997–2007 рр. чи .docx
Поля
ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см
Шрифт
Times New Roman
Розмір шрифту основного тексту
14 кегль (крім УДК, імені та прізвища автора, анотацій, ключових слів, Літератури та References, які мають розмір
Міжрядковий інтервал
1,5
Вирівнювання тексту
по ширині
Абзацний відступ
1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску)
Нумерація сторінок
не нумерувати
Бібліографічні покликання
подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [1, с. 39] чи без зазначення сторінки, якщо йдеться про працю загалом [1]. Між скороченням «с.» і номером сторінки ставиться нерозривний пробіл. Покликання на кілька наукових студій потрібно оформляти так:  [4, с. 55; 10, с. 15] або так: [4; 6; 10]. Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках (Т. Шевченко). Бібліографічний список у кінці тексту (див. Зразок оформлення статті)
Примітки
посторінкові (підрядкові примітки), виконані автоматично (нумерація посторінкова), розмір шрифту 10
Обсяг
від 12 до 24 сторінок формату А4

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»). Скорочення на зразок т. ін., ініціали при прізвищах (напр., І. І. Петренко), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Київ), нарощення при порядкових числівниках (на зразок 80-ті, 2-го) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, акцентовані поняття й терміни – напівжирним курсивом (підкреслення не допускається).

Список використаних джерел кирилицею (українська, російська etc) оформляти згідно з ДСТУ 8302-2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» в алфавітному порядку. Праці іноземною мовою подавати в прикінцевій частині списку в алфавітному порядку відповідно.

Список літератури латиницею (References) наводити повністю окремим блоком, повторюючи порядок оригінального списку літератури. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, їх дублювати (з відповідними бібліографічними правками) у списку, що виконаний латиницею.

Варто дотримуватися принципу максимальної стислості, опускаючи зайві деталі (навч. посібник, імена редакторів, перекладачів, 2-е вид., видавництво тощо).

Зазначення сторінок, тому, випуску, номера мають наводити англійською мовою, а не транслітерувати. Наприклад, замість «s.» слід використовувати «p.» або «pp.» (наприклад, 123 p. або рр. 1-12), а замість «т.» (том), «вип.» (випуск) і «№» (номер) - «vol.», «issue» і «no.» відповідно.

Римські цифри (наприклад, у назвах конференцій) необхідно замінити словами або арабськими цифрами (Second або 2nd замість II).

Алгоритм опису латиницею: автор (транслітерація, вказати всіх співавторів; у випадку перекладного видання ім’я автора подавати в оригінальному варіанті латиницею), назва статті (книги) в транслітерованому варіанті, переклад назви статті (книги) англійською мовою у квадратних дужках, назва джерела (транслітерація), вихідні дані (місце (місто) видання подавати англійською, мова статті в дужках, наприклад: (in Ukrainian), (in Russian).

Назви журналів, збірників, книг, дисертацій, конференцій у латинізованій версії виділяти курсивом.

Правила транслітерації повинні відповідати наведеним у Постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р., №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п. Для транслітерації кириличних джерел необхідно користуватися онлайн-конвертерами, обираючи стандарт «Паспортний (КМУ 2010)».  Для транслітерації україномовних джерел варто перейти до: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php. Для транслітерації російськомовних джерел див.: http://translit.net.

У списку літератури латиницею не використовувати принципи українського стандарту ДСТУ 8302-2015. Між блоками опису джерел латиницею знаки пунктуації проставляти в інший спосіб.

 

Оформлення списку літератури кирилицею та латиницею здійснювати за наведеними зразками

Книга:

Моклиця М. В. Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика: монографія. Луцьк: Ред-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. 390 с.

Moklytsia M. V. Modernizm yak struktura: Filosofiia. Psykholohiia. Poetyka  [Modernism as a structure: Philosophy. Psychology. Poetics]. Lutsk, 2002. 390 p. (in Ukrainian).

Книга (кілька авторів):

Констанкевич І. М., Сірук В. Г. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності: навч. посіб. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 328 с.

Konstankevych I. M., Siruk V. H. Suchasna ukrainska literatura: styli, pokolinnia, tvorchi indyvidualnosti [The modern Ukrainian literature: style, generation, creative personality]. Lutsk, 2012. 328 p. (in Ukrainian).

Багатотомне видання:

Білецький О. І. Зібрання праць: у 5 т. Київ: Наукова думка, 1965–1966.

Biletskyi O. I. Zibrannia prats [Collection of works]. Kyiv, 1965–1966, vols. 1–5. (in Ukrainian).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання:

Лавринович Л. Модуси часу у структурі ліричних творів Т. Шевченка. Волинь філологічна: текст і контекст: зб. наук. пр. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. Вип. 16. С. 101–112.  

Lavrynovych L. Modusy chasu u strukturi lirychnykh tvoriv T. Shevchenka [Time modi in the structure of lyrical works of T. Shevchenko]. In: Volyn filolohichna: tekst i kontekst, 2013, issue 16, pp. 101–112. (in Ukrainian).

Дисертація:

Головій О. М. Неореалізм як теоретико-критичний дискурс в українському та російському літературознавстві 19–20 ст.: дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06. Чернівці, 2011. 216 с.

Holovii O. M. Neorealizm yak teoretyko-krytychnyi dyskurs v ukrainskomu ta rosiiskomu literaturoznavstvi 19–20 st. [Neo-realism as a theoretical and critical discourse in the study of Ukrainian and Russian literature during the 19th–20th  centuries]. PhD dissertation (Literary theory). Chernovtsy, 2011. 216 p. (in Ukrainian).

Автореферат дисертації:

Кицан О. В. Взаємодія класичного й некласичного вірша у творчості Василя Голобородька: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.06. Чернівці, 2011. 20 с.

Kytsan O. V. Vzaiemodiia klasychnoho y neklasychnoho virsha u tvorchosti Vasylia Holoborodka [Interaction of classical and non-classical verse in the work of Basil Goloborodko]. Extended abstract of PhD dissertation (Literary theory). Chernovtsy, 2011. 20 р. (in Ukrainian).

Тези доповідей, матеріали конференцій:

Яблонська О. «Кобзар» – книга життя Тараса Шевченка. Матеріали Шевченківського Міжнародного літературного Конгресу, присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (10–12 березня 2014 р., м. Київ). Київ, 2014. С. 5–6.

Yablonska O. «Kobzar» – knyha zhyttia Tarasa Shevchenka [«Kobzar» – Taras Shevchenko’s book of life]. In: Materialy Shevchenkivskoho Mizhnarodnoho literaturnoho Konhresu, prysviachenoho 200-richchiu vid dnia narodzhennia Tarasa Shevchenka [Materials Shevchenkovsky International Literary Congress, dedicated to the 200th anniversary of the birth of Taras Shevchenko]. Abstracts of Papers of the International Congress, Kyiv, 2014, pр. 5–6. (in Ukrainian).

Електронний ресурс:

Романов С. Фредерік Шопен – Леся Українка [Електронний ресурс]. Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки. URL: http://www.l-ukrainka.name/uk/Studies/Chopin.html (дата звернення: 17.03.2016)

Romanov S. Frederik Shopen – Lesia Ukrainka [Frederic Chopin – Les Ukrainian]. Entsyklopediia zhyttia i tvorchosti Lesi Ukrainky. Available at:  http://www.l-ukrainka.name/uk/Studies/Chopin.html. (in Ukrainian).

 

Матеріали повинні містити такі файли (названі латиницею за прізвищем автора з відповідним розширенням):

 • оформлену відповідно до зазначених вимог статтю (наприклад, levchuk.doc);
 • відомості про автора (-ів) (наприклад, levchuk_vidomosti.doc);
  • Українською мовою
   • Ім’я, по батькові, прізвище
   • ORCID iD
   • E-mail автора.
   • Науковий ступінь, вчене звання, посада.
   • Повна назва (в називному відмінку) місця роботи/навчання (кафедра, відділ, університет тощо).
   • Адреса закладу (вулиця, будинок, індекс, місто, країна).
  • Англійською мовою
   • Ім’я, прізвище.
   • E-mail автора.
   • Повна назва (в називному відмінку) місця роботи/навчання (кафедра, відділ, університет тощо).
   • Адреса закладу (вулиця, будинок, індекс, місто, країна).