Висловлення нечленованого різновиду в прозових творах длядітей: темпорально-модальна парадигма та стилістичні ознаки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2304-9383.2023-36.kos

Ключові слова:

ечленоване речення, висловлення, синтаксична одиниця, комунікативно-прагматичний потенціал, функційні вияви синтаксичних одиниць, інтенція, розповід на модальність, стверджувальна модальність, заперечна модальність, питальна модальність, спонукальна модальність, емоційність, оцінність, експресивність, мова прози для дітей.

Анотація

У статті схарактеризовано дібрані з прозових творів В. Нестайка висловлення нечленованого різновиду, сфера вживання яких – переважно діалогічне, рідше монологічне мовлення. З’ясовано, що аналізовані конструкції як конденсовані, економні, ситуативно яскраві, емоційно та експресивно забарвлені речення виявляють своєрідний комунікативно-прагматичний потенціал та відіграють важливу роль у репрезентації позамовних ситуацій. Вони слугують реакцією на висловлення співрозмовника, функціюють поряд із членованими структурами й зазвичай темпорально співвідносні з моментом мовлення, хоч і не мають спеціальних формальних показників часу. Зорієнтованість на особливості вживання нечленованих одиниць у конкретних комунікативних ситуаціях та реалізацію ними запрограмованих інтенцій адресанта дала змогу описати висловлення цього різновиду крізь призму синтаксичного модального плану й виділити побудови: 1) розповідної модальності, експліковані звуконаслідувальними одиницями, власне-вигуками та інтер’єктивованими класами слів, які в казкових оповіданнях виявляють розгалужену значеннєву амплітуду й часто позитивно чи негативно маркований емоційно-оцінний зміст; 2) стверджувального модального плану, що виражають згоду з думкою чи пропозицією співрозмовника, рідше мають супровідний відтінок логічного підсумку, висновку, примусу й репрезентовані частками або партикульованими одиницями; 3) заперечної модальності, інтенційний план яких пов’язаний із маркуванням незгоди, спротиву, опору й водночас експресії; 4) питальної модальності, що виконують роль засобу перепитування, з’ясування згоди чи незгоди адресата з міркуваннями мовця, зрідка мають супровідне значення здивування, збентеження, роздратування; 5) спонукальної модальності як маркерів
волевиявлення з відтінком категоричності або конденсованого спонукально-бажального змісту. Простежено, що в казкових оповіданнях, крім усталених в українській мові нечленованих конструкцій, засвідчені й ті, які слугують своєрідним авторським прийомом і випрозорюють творчу манеру письменника.

Посилання

Vykhovanets, I. R., Horodenska, K. H., Zahnitko, A. P., Sokolova, S. O. (2017). Hramatyka suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Morfolohiia [Grammar of Modern Ukrainian Literary Language. Morphology] / za red. K. H. Horodenskoi. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho (in Ukrainian).

Hurko, O. (2014). Nechlenovani rechennia yak zasoby realizatsii katehorii stverdzhennia v ukrainskii movi [Non-clausal Sentences as a Means of Expressing the Category of Affirmation in the Ukrainian Language]. Naukovi zapysky. Seriia: Filolohichni nauky (movoznavstvo), 127, 396–400 (in Ukrainian).

Dudyk, P. S., Prokopchuk, L. V. (2010). Syntaksys ukrainskoi movy: pidruchnyk [Syntax of the Ukrainian Language: a Textbook]. Kyiv: Vydav. tsentr «Akademiia» (in Ukrainian).

Zahnitko, A. P. (2009). Ekvivalenty rechennia: status, obsiah i funktsiina typolohiia [Sentence Equivalents: Status, Scope, and Functional Typology]. Linhvistychni studii, 19, 79–91 (in Ukrainian).

Kostusiak, N. M. (2013). Katehoriia syntaksychnoi modalnosti ta yii hramemna realizatsiia [Category Syntactic Modality and Its Grammeme’s Implementation]. Linhvistychni studii, 26, 99–103 (in Ukrainian).

Kostusiak, N. M. (2014). Hramemna struktura katehorii leksyko-hramatychnoi modalnosti [The Structure of Gramemmes of Lexical and Grammatical Modality Categories]. Typolohiia ta funktsii movnykh odynyts, 1, 127–139 (in Ukrainian).

Kucher, A. S. (2017). Nechlenovani rechennia v suchasnii ukrainskii movi: status, funktsii [Non-Articulated Sentences in Modern Ukrainian Language: Status and Function]. Filolohichni studii, 9, 47–54. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/154890761.pdf (data zvernennia 24.11.2023) (in Ukrainian).

Kushch, O. P. (2001). Nechlenovani rechennia ta yikhnie leksyko-hramatychne vyrazhennia [Non-Clausal Sentences and Their Lexico-Grammatical Expression]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia : Filolohiia, 3, 202–205 (in Ukrainian).

Nestaiko, V. (2008). Dyvovyzhni pryhody u lisovii shkoli. Sontse sered nochi. Pryhody v Pavutynii [Marvelous Adventures in the Forest School. Sun in the Middle of the Night. Adventures in Cobwebland]. Kharkiv: VD «Shkola» (in Ukrainian).

Shyts, A. A. (2014). Vyslovlennia nechlenovanoho riznovydu yak zasoby eksplikatsii zaperechnoi modalnosti [Expressions of the Non-Clausal Type as a Means of Explicating Negative Modality]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova. Seriia 10: Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy, 11, 165–169 (in Ukrainian).

Shyts, A. A. (2014a). Nechlenovani rechennia yak spetsyfichni zasoby vyrazhennia pozamovnykh sytuatsii [Non-Clausal Sentences as Specific Means of Expressing Extraclausal Situations]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Filolohichna», 49, 140–143 (in Ukrainian).

Shyts, A. A. (2015). Nechlenovani rechennia v hramatychnii systemi suchasnoi ukrainskoi movy [Non-Clausal Sentences in the Grammatical System of Modern Ukrainian Language]: avtoref. dys. … kand. filol. nauk. Lutsk, 2015. 19 s. (in Ukrainian).

Завантаження

Опубліковано

2024-02-14

Як цитувати

Висловлення нечленованого різновиду в прозових творах длядітей: темпорально-модальна парадигма та стилістичні ознаки. (2024). Волинь філологічна: текст і контекст, 36, 50-64. https://doi.org/10.29038/2304-9383.2023-36.kos