Авторам

Керівництво для авторів журналу

«Волинь філологічна: текст і контекст»

 

Cтаття повинна містити такі елементи:

УДК (по лівому краю, шрифт 12)

Ім’я та прізвище автора (по правому краю, жирний шрифт 12)

Назва статті (відцентрована, жирним шрифтом 14)

Анотація українською мовою (мінімум 1800 знаків) (по ширині, шрифт 12, інтервал 1). Анотація повинна відтворювати, але не повторювати дослівно текст статті й містити такі елементи: мета, методи й методики (або теоретичний базис), результати, висновки.

Ключові слова (словосполучення вважається одним елементом) – від 5 до 10 – українською мовою (по ширині, шрифт 12, інтервал 1).

 

Текст наукової статті повинен містити такі структурні блоки:

  • Вступ (постановка наукової проблеми, аналіз досліджень із проблеми, у тому числі й останніх розвідок (2-3 роки давності) з обов’язковим цитуванням, визначення мети й завдань);

  • Методи й методики або Теоретичний базис (залежно від характеру дослідження – більш емпіричного чи теоретичного; виклад погляду на досліджуване явище, дослідницькі стратегії тощо);

  • Виклад основного матеріалу (обґрунтування отриманих результатів дослідження, розкриття концептуальних положень, обговорення, дискусії);

  • Наукова новизна (нові підходи в осмисленні матеріалу та оригінальне вирішення проблеми в порівнянні з попередніми дослідженнями;

  • Висновки (стислі узагальнення та перспективи подальших розвідок). Текст статті (розмір 14; міжрядковий інтервал 1,5).

 

Література (по ширині, шрифт 12, інтервал 1).

References (по ширині, шрифт 12, інтервал 1).

Анотація англійською мовою (мінімум 1800 знаків) (по ширині, шрифт 12, інтервал 1).

Ключові слова (словосполучення вважається одним елементом) – від 5 до 10 – англійською мовою (по ширині, шрифт 12, інтервал 1).

 

Загальні технічні вимоги до тексту статті

Формат статті

А4, матеріали зберігати в режимі .doc версії Word 1997–2007 рр. чи .docx

Поля

усі – 2 см

Шрифт

Times New Roman

Вирівнювання тексту

по ширині

Абзацний відступ

1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску)

Нумерація сторінок

не нумерувати

Бібліографічні покликання в тексті статті

Цитування та покликання на джерела здійснювати за стилем АРА (Моклиця, 2017; Межов & Мельник, 2020; Mezhov, Navalna & Kostusiak, 2020; Smith et al., 2020); сторінку цитованої праці вказувати через двокрапку (Колошук, 2019: 25).

Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках (Т. Шевченко).

Примітки

посторінкові (підрядкові примітки) робити автоматично (нумерація посторінкова), розмір шрифту 10

Обсяг

від 12 до 24 сторінок формату А 4

 

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок такого формату: «» («текст»). Скорочення на зразок т. ін., ініціали при прізвищах (напр., І. Прізвище), назви населених пунктів (м. Київ) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл), нарощення при порядкових числівниках (на зразок 80-ті, 2‑го) – шляхом одночасного натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс(-).

Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, акцентовані поняття й терміни – напівжирним курсивом (підкреслення не допускається).

Алгоритм опису латиницею: автор (транслітерація, вказати всіх співавторів; у випадку перекладного видання ім’я автора подавати в оригінальному варіанті латиницею), назва статті (книги) в транслітерованому варіанті, переклад назви статті (книги) англійською мовою у квадратних дужках, назва джерела (транслітерація), вихідні дані (місце (місто) видання подавати англійською, мова цитованої праці в дужках, наприклад: (in Ukrainian), (in Polish), (in German).

Для транслітерації україномовних джерел варто перейти до: https://slovnyk.ua/translit.php. Для транслітерації російськомовних джерел див.: http://translit.ru/

 

Скорочення покликань на електронні ресурси робити на сервісі: https://cutt.ly/#

 

Зразок оформлення статті

 

УДК

Імя Прізвище

Назва статті

Анотація українською мовою.

Ключові слова:

 

Вступ

Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Теоретичний базис

Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Виклад основного матеріалу

Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Наукова новизна

Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

Висновки

Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті. Текст статті.

 

Література

Колошук, Н. (2019). Творчі зв’язки прозової спадщини Олени Пчілки та Лесі Українки. Волинь філологічна: текст і контекст, 28, 17–32.

Моклиця, М. (2017). Алегоричний код літератури, або Реабілітація алегорії триває. Київ: Кондор.

Українка, Леся. (2021). Повне академічне зібрання творів (Т. 1–14). Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Chernysh V., Vaseiko Y., Kaplinskіy V., Tkachenko L. & Bereziuk J. (2020). Modern Methods of Training Foreign Language Teachers. International Journal of Higher Education, 9 (7), 332–345.

References

 

Koloshuk, N. (2019). Tvorchi zv’iazky prozovoi spadshchyny Oleny Pchilky ta Lesi Ukrainky [Creative Connections between Prose Legacy of Olena Pchilka and Lesia Ukrainka]. Volyn filolohichna: tekst i kontekst, 28, 17–32 (in Ukrainian).

Moklytsia, M. (2017). Alehorychnyi kod literatury, abo Reabilitatsiia alehorii tryvaie [Allegorical Code of Literature, or Rehabilitation of Allegory Continues]. Kyiv: Kondor (in Ukrainian).

Ukrainka, Lesia. (2021). Povne akademichne zibrannia tvoriv (T. 1–14) [Complete academic collection of works]. Lutsk: Volynskyi Natsionalnyi Universytet Imeni Lesi Ukrainky (in Ukrainian).

Chernysh V., Vaseiko Y., Kaplinskіy V., Tkachenko L. & Bereziuk J. (2020). Modern Methods of Training Foreign Language Teachers. International Journal of Higher Education, 9 (7), 332–345 (in English).

 

Анотація англійською мовою, яка обов’язково містить на початку Ім’я Прізвище та назву статті.

Ключові слова (англійською):

 

Подані матеріали повинні містити такі файли (названі латиницею за прізвищем автора з відповідним розширенням):

  • оформлену відповідно до зазначених вимог статтю (наприклад, levchuk.doc);

  • відомості про автора (-ів) (наприклад, levchuk_vidomosti.doc):

Українською мовою

Ім’я, по батькові, прізвище.

ORCID iD

E-mail автора.

Науковий ступінь, вчене звання, посада.

Повна назва (в називному відмінку) місця роботи/навчання (кафедра, відділ, університет тощо).

Адреса закладу (вулиця, будинок, індекс, місто, країна).

Англійською мовою

Ім’я, прізвище.

Повна назва (в називному відмінку) місця роботи/навчання (кафедра, відділ, університет тощо).

 

З усіх питань щодо публікації статей звертатися на адресу: terezalevchuk@ukr.net