Рецензування

Положення про рецензування статей, що подаються до редакції фахового видання
«Волинь філологічна: текст і контекст»

Засадничі принципи

Усі матеріали (наукові статті, рецензії на опубліковані розвідки, інформаційні матеріали, бібліографічні огляди, публіцистичні нариси), що надійшли до редакції й відповідають науковому напряму видання, перевіряє секретар на відповідність установленим формальним вимогам (контроль стосується обсягу, структури, технічних параметрів, анотацій і ключових слів, списків джерел кирилицею й латиницею тощо). За допомогою відповідного програмного забезпечення (зокрема, ліцензованої програми «Unicheck») визначається рівень унікальності авторського тексту.

Наукові статті, які пройшли попередню перевірку, підлягають обов’язковому незалежному рецензуванню. Відповідно до редакційної політики журналу рецензування переважно анонімне і для рецензента, і для авторів. Наукове рецензування здійснюють висококваліфіковані спеціалісти (насамперед зовнішні), як правило, доктори наук, професори вітчизняних і зарубіжних установ. Рецензентами можуть бути і члени редакційної колегії наукового журналу «Волинь філологічна: текст і контекст» (щонайменше один із рецензентів). Головна мета рецензування – усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її наукове значення і практичну цінність. Окрім того, рецензенти визначають відповідність статті принципам етики в наукових публікаціях і надають рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

За результатами рецензування формулюється одна з перерахованих рекомендацій:

  • про публікацію матеріалу в поданому варіанті (без зауважень);
  • про публікацію матеріалу з пропозицією авторові врахувати зауваження й побажання рецензента (на розгляд автора);
  • про публікацію матеріалу за умови обов’язкового врахування автором зауважень рецензента;
  • про відхилення поданого матеріалу з правом повторного подання;
  • про відхилення поданого матеріалу без права повторного подання.

Можливе тільки дворазове доопрацювання призначеного для публікації матеріалу. Рукопис, виправлений автором і надісланий після чотирьох місяців із моменту отримання рецензії, вважається поданим заново.

Окремі праці видатних учених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.

 Етична концепція рецензування

 Рецензування поданих до журналу «Волинь філологічна: текст і контекст» матеріалів здійснюється з метою забезпечення належних етичних стандартів наукових досліджень. У засадах рецензування редакція фахового видання орієнтується на вимоги Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE) та досвід роботи провідних наукових співтовариств із метою підвищення якості опублікованих статей, подолання упередженості у випадку відхилення матеріалів. Редакція журналу «Волинь філологічна: текст і контекст» зберігає конфіденційність будь-яких відомостей про поданий на наукове рецензування рукопис. З цією метою рецензент мусить письмово підтвердити взяті на себе зобов’язання про збереження таємниці факту змісту поданих матеріалів.

Етичні норми, якими повинні керуватися суб’єкти процесу рецензування:

          автор і рецензент однаковою мірою несуть відповідальність за оригінальність і достовірність поданого до друку матеріалу;

          завдання рецензента – об’єктивне оцінювання поданої статті та визначення її відповідності науковим стандартам;

          упевненість рецензента щодо власної кваліфікації для розгляду пропонованого дослідження та відсутності конфлікту інтересів (про що він повідомляє редакції);

          відсутність професійних та особистих зв’язків автора й рецензента (службове підпорядкування, наукове керівництво або співавторство), які можуть вплинути на судження рецензента (у такому разі рецензент зобов’язаний відмовитися від рецензування, автор пропонованого матеріалу може вказати на небажаного рецензента);

          збереження конфіденційності змісту рецензованої статті (виняток – необхідність спеціальної консультації, для чого потрібен дозвіл редакційної колегії);

          аргументованість і адекватність обґрунтування зауважень рецензента у випадку плагіату або некоректного цитування; 

          висока самодисципліна авторів і рецензентів, що полягає у своєчасному наданні матеріалів;

          взаємна повага суб’єктів рецензування й публікування.

Відповідальність за порушення авторських прав та ігнорування чинних стандартів покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків і рекомендацій та науково-практичний рівень статті несуть автор і рецензент.

 Процедура рецензування рукописів

1. Надані матеріали проходять перевірку на відповідність формальним і технічним вимогам. Рукописи, оформлені з порушенням встановлених стандартів, не реєструються та не допускаються до подальшого рецензування, про що повідомляється авторам.

2. Прийняті статті спрямовуються за профілем дослідження одному, за необхідності – двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу «Волинь філологічна: текст і контекст» або за дорученням член редакційної колегії. В особливих випадках вибір рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.

3. Після отримання статті на розгляд (протягом 7 діб) рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації напрямку досліджень автора та відсутність будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкурентних інтересів рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію, яка повинна призначити іншого рецензента.

4. Рецензент протягом 20 діб робить висновок про можливість друку статті. Терміни рецензування можуть у кожному випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.

5. Рецензування проводиться конфіденційно (так зване двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається або листуванням електронною поштою через відповідального секретаря журналу «Волинь філологічна: текст і контекст», або за допомогою середовища Open Journal Systems (програмний пакет з відкритим вихідним кодом, який підтримує процеси менеджменту та публікації журналу. Пакет розробляється, підтримується та вільно розповсюджується Public Knowledge Project на умовах ліцензії GNU General Public License. Сайт видання На прохання рецензента та за погодженням із робочою групою редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися відкрито, якщо це дозволить покращити стиль і логіку викладення матеріалу дослідження. У такому разі прізвище рецензента може бути вказане наприкінці надрукованої статті.

6. Після остаточного аналізу статті рецензент заповнює стандартизовану форму (Додаток 1), яка містить підсумкові рекомендації. У процесі підготовки форми використано та узагальнено рекомендації щодо послідовності й організації процесу рецензування. Редакція електронною поштою повідомляє авторові результати рецензування без розголошення конфіденційної інформації про редактора.

7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття скеровується авторові з пропозицією врахувати зауваження в процесі підготовки оновленого варіанта або аргументовано їх спростувати. До доопрацьованої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

8. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. За цієї умови стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцеві.  Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у випадку неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензентові з обов’язковим дотриманням принципів анонімного рецензування. </p.

9. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймає Головний редактор (за його дорученням – член редакційної колегії), за необхідності – засідання редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це авторові та вказує очікуваний термін публікації.

10. Рекомендована до друку стаття надається технічному редакторові. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у варіанті макету статті повертаються авторові для схвалення.

11 Остаточне рішення про склад друкованих статей у черговому номері видання фіксується протоколом засідання Вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, про що робиться відповідна відмітка на другій сторінці журналу.

 

Додаток 1

Стандартизована форма оцінки статті рецензентом

Запитання рецензенту

Так / Ні

Примітки

Чи відповідає зміст статті науковому профілю журналу?

 

 

Чи є порушена в статті проблема актуальною й практично корисною?

 

 

Чи відображає назва статті її зміст?

 

 

Чи відповідають анотації змісту статті?

 

 

Чи чітко сформульовано мету й завдання дослідження?

 

 

Чи логічно й переконливо аргументовано основні положення?

 

 

Чи достатньо вони проілюстровані?

 

 

Чи є ознаки неправомірного запозичення або інші форми порушення наукової етики?

 

 

Чи є рекомендації щодо покращення стилю викладу матеріалу?

 

 

Особлива думка рецензента

 

 

Конфіденційні зауваження для редактора

 

 

Загальний висновок (підкреслити потрібне)

Опублікувати без змін

Опублікувати після внесення змін

Відхилити з правом повторного подання

Відхилити без права повторного подання

 

 

                                                                                                                         Підпис рецензента   _______________

 

Додаток 2

Анкета рецензента

Прізвище, ім’я, по батькові рецензента

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Установа

 

Дата отримання статті

 

Дата подання рецензії в редакцію