Формування культуромовних компетентностей майбутніх учителів-словесників і школярів засобами синтаксису української мови

Автор(и)

  • Олександр Межов
  • Оксана Межова

Ключові слова:

культуромовна компетентність, синтаксис, українська мова, учитель-словесник, учень, когнітивно-семантичний, комунікативнопрагматичний, інтонаційно-пунктуаційний, експресивно-стилістичний, дискурсивний аспекти

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз основних підходів і засобів навчання синтаксису української мови у вищій та середній школі, що сприяють формуванню культуромовних компетентностей майбутніх учителів-словесників й учнів закладів загальної середньої освіти. В умовах оновленої освітньої парадигми належне формування культуромовних компетентностей здобувачів вищої і середньої освіти забезпечить інтеграція системно-описового (структурного), когнітивно-семантичного, комунікативно-прагматичного, інтонаційнопунктуаційного, експресивно-стилістичного, дискурсивного й інших підходів під час навчання синтаксису української мови із обов’язковим залученням внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. В основі формального аспекту вивчення синтаксису опис структурних типів речення, його формальнограматичної будови, синтаксичних зв’язків і виділюваних на їхній основі головних та другорядних членів речення. Когнітивно-семантичний аспект ґрунтований на взаємозв’язку мови і мислення з позамовною дійсністю, а також пізнавальній функції мови. Здобувачі освіти повинні усвідомлювати логікосемантичні відношення між компонентами простого і складного речення. Інтонаційно-пунктуаційний аспект неодмінно повинен супроводжувати вивченняструктурно-семантичних особливостей речень різних типів, адже правописні компетентності є основою культури писемного мовлення особистості, а інтонаційні – усного. Комунікативно-прагматичний аспект речення спрямованийу сферу мовлення і пов’язаний з основною функцією мови – комунікативною. Він передбачає вивчення типів речень за метою висловлювання, їх актуального членування, класифікації та структури мовленнєвих актів відповідно до комунікативної інтенції мовця. Стилістичний аспект уможливлює використання виражальних можливостей різних типів речень у текстах усіх стилів мовлення. Перспективним є дослідження специфіки формування культуромовних компетентностей здобувачів освіти засоби морфології та словотвору.

Біографії авторів

Олександр Межов

Межов Олександр Григорович – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; https://orcid.org/0000-0002-5299-417X; mezhov@ukr.net

Оксана Межова

Межова Оксана Володимирівна – викладач-методист вищої категорії, Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Mezhov, O., & Mezhova, O. (2021). Формування культуромовних компетентностей майбутніх учителів-словесників і школярів засобами синтаксису української мови. Волинь філологічна: текст і контекст, (30), 47–61. вилучено із https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/941